CZŁONKOSTWO PTIN

Zgodnie ze statutem Towarzystwa członkami zwyczajnymi mogą zostać obywatele polscy, stale mieszkający w Polsce:

Po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa oraz zadeklarowaniu składek członkowskich - minimalna wysokość - 30 zł/pół roku (emeryci i renciści 12 zł/pół roku). Płatne na konto: 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub instytucja, mająca siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklarowała poparcie finansowe dla Towarzystwa.

Członkiem honorowym może zostać osoba, mająca wybitne osiągnięcia w dziedzinie informacji naukowej i technicznej lub szczególne zasługi w rozwoju działalności Towarzystwa. Godność tę nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków.

Członkowie zwyczajni PTIN mają prawo do:

Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTIN.

Członkowie honorowi, mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

Członkostwo ustaje w przypadku:

Klikając na poniższą ikonę można ściągnąć formularz zgłoszeniowy (w formacie Word 6.0), który po wydrukowaniu i wypełnieniu należy przesłać pod adres towarzystwa.

PSSI MEMBERSHIP

According to the statute of the Society, ordinary members can include Polish citizens permanently residing in Poland who:

You will become a member upon submitting a written declaration regarding joining the Society and covering membership fees – minimum PLN 30/ half year (retirees and pensioners – PLN 12/half year). To be paid to the following bank account: 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798

Contributing members can include any individuals or institutions seated in Poland or abroad who declared financial support to the Society.

An honourable member can be a person with extraordinary achievements in the area of scientific and technical information or who significantly contributed to the development of the Society’s activities. This honour is granted, on the Board’s request, by the General Assembly.

Ordinary members of the PTIN have the right to:

Contributing Members have the rights of ordinary members, excluding the active and passive voting rights in appointing the authorities of PTIN.

Honourable members have the rights of ordinary members and are exempt from the obligation to pay membership fees.

The membership expires in the case of:

By clicking on the below icon you can download the application form (in the Word 6.0 format), which needs to be printed out, completed and sent to the Society’s address.


Koniec strony