REFERATY i PUBLIKACJA

Organizatorzy przewidują publikacje pozytywnie zrecenzowanych tekstów artykułów w punktowanym czasopiśmie naukowym „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” oraz w tomie tematycznym.
Teksty referatów (10-15 stron, wersja elektroniczna) w celu ujednolicenia ich formy i przygotowania do publikacji prosimy przygotować według następujących wskazówek (w formacie *.rtf lub *.doc. ):

Ustawienia strony

Marginesy - górny i dolny: 2,5 cm ; lewy: 3,5 cm , prawy: 2 cm

Tytuł główny

Czcionka - Times New Roman CE, 12 pt pogrubiona
Wyśrodkowany

Tekst referatu

Czcionka - Times New Roman CE, 12 pt; interlinia - 1,5 wiersza; wyrównanie obustronne (justowanie); śródtytuły;

Materiały ilustracyjne

Tablice, zdjęcia, wykresy itp. powinny być umieszczone na osobnych stronach z zaznaczeniem ich miejsca w tekście; umieszczenie informacji - opracowanie własne lub dokładny opis źródła, z którego zostały zaczerpnięte (wraz ze zgodą właścicieli praw autorskich na druk, wykorzystanie materiału ilustracyjnego);

Źródła

W tekście głównym artykułu materiały źródłowe należy podawać w nawiasie kwadratowym, np. [2]. Opis bibliograficzny cytowanej literatury (po tekście głównym) według wzoru, w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów.

[1] Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa 2002.
[2] Laszuk A.: Udostępnianie i wymiana informacji archiwalnej. W: Usługi, aplikacje, treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004 s. 121-128.
[3]Baruk J.: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw."Zagadnienia Naukoznawstwa" 1998 z. 2 s. 251-264.

Streszczenie w języku polskim i angielskim (ok. 1/2 strony )

Czcionka - Times New Roman, 12 pt; interlinia - 1,5 wiersza; wyrównanie obustronne (wyjustowanie)

Autor/Autorzy

Czcionka - Times New Roman, 11 pt