RADA PROGRAMOWA 
 PROGRAMME COUNCIL 
 

 

Prof. dr hab. Wiesław B a b i k
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University in Krakow

 

Prof. UP, dr hab. Hanna B a t o r o w s k a

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow

 

Prof. UAM, dr hab. Mirosław G ó r n y
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań

 

Prof. UKSW, dr hab. Katarzyna M a t e r s k a
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

 

Prof. dr hab. inż. Mieczysław M u r a s z k i e w i c z
Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology

 

Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University in Krakow
Komitet Naukoznawstwa PAN

 

dr hab. Diana  P i e t r u c h - R e i z e s
Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University in Krakow 

 

Prof. UJ, dr hab. Maria P r ó c h n i c k a

>Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University in Krakow

 

Prof. UJ, dr hab. Remigiusz S a p a

Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University in Krakow

 

Prof. dr hab. Barbara  S o s i ń s k a - K a l a t a
Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

 

Prof. UWM, dr hab. Marzena ¦ w i g o ń
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

dr hab. Jacek T o m a s z c z y k
Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach / University of Silesia in Katowice