IV KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 2-5 września 1997r. Warszawa 1997, 336 s. ISBN 83-904561-1-7

Nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

 

Otwarcie IV FORUM INT

Marian Surdyk

Harmonizacja programu rozwoju informacji naukowej w Polsce z programem

integracji z Unią Europejską

prof. dr hab. Juliusz Lech Kulikowski

Aktualne i projektowane regulacje prawne w sprawach ochrony własności intelektualnej w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich

prof. dr hab. Andrzej Szewc

Kształcenie i doskonalenie kadry informacyjnej

dr hab. Wanda Pindlowa

Współpraca naukowa z krajami Unii Europejskiej na podstawie danych z Science Citation lndex

doc. dr hab. Barbara Stefaniak

Unia Europejska i jej instytucje oraz stan stosunków Polski z Unią

prof. dr hab. Genowefa Grabowska

Zasoby Informacyjne Unii Europejskiej i ich dostępność

mgr inż. Irma Pęciak, mgr Elżbieta Stępień

Internetowe źródła informacji patentowej

dr inż. Andrzej Grząka

Programy agenckie i perspektywy ich wykorzystania w przetwarzaniu informacji

mgr inż. Radosław P. Katarzyniak

Działalność informacyjno-wydawnicza Ośrodka Informacji Naukowej i Technicznej Instytutu Obróbki Skrawaniem

mgr Maria Daszkiewicz, mgr Joanna Kapusta

Wykorzystanie nośników informacji w pracach naukowo-badawczych w Centralnym

Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych KONCLAB w Poznaniu

mgr Iwona Błasińska, mgr Hanna Włodarczyk

Działalność Ośrodka Informacji Instytutu Metalurgii Żelaza w warunkach gospodarki rynkowej

mgr Elżbieta Lamch

Programy biblioteczne Unii Europejskiej

dr Zdzisław Gębołyś

Działalność bibliotek naukowych w dobie reformy gospodarczej

mgr Łucja Talarczyk-Malcher

Nowi użytkownicy, nowe formy działalności informacyjnej w bibliotece uniwersyteckiej
mgr Teresa E. Szymorowska

Wpływ implementacji systemu TINLIB na strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej

Politechniki Krakowskiej

mgr Marek Nahotko

Media elektroniczne - nowy rodzaj informatoriów bibliotecznych

dr Zdzisław Szkutnik

Propozycje działalności Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

jako regionalnego centrum informacji naukowo-technicznej

mgr Halina Bałuka, mgr Krystyna Kruczała

Rozwój i unowocześnianie obsługi informacyjnej środowiska naukowo-dydaktycznego w czytelni naukowej biblioteki technicznej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

mgr Halina Ganińska, mgr Emilia Lepkowska, dr Iwona Pujanek

Magazyn wysokiego składowania "LIBROMAG" oraz system transportu wewnętrznego

"UNICAR" jako nowoczesne technologie współczesnego bibliotekarstwa

Przemysław Biłozor

Metodyka gromadzenia i integracji zasobów informacyjnych w erze networkingu
prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski

Specyfikacja obiektowa zasobów i systemów informacyjnych

mgr inż. Zofia Kruczkiewicz, prof. dr hab. Adam Sielicki

Metody specyfikacji zasobów danych i wyszukiwania informacji

prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski, dr inż. Tadeusz Pankowski,

mgr inż. Andrzej Sikorski

Przetwarzanie wielowątkowe a efektywność wyszukiwania informacji w systemach

zarządzania bazami danych

dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Tworzenie nowych struktur banków danych

prof. dr hab. Stanisława Kluska-Nawarecka, dr Grzegorz Dobrowolski,

mgr Robert Marcjan, dr inż. Halina PawŁowska, dr Henryk Połcik

Środowisko informacyjne i nowa organizacja prac badawczo-rozwojowych

mgr Ewa Pisarzewska, mgr inż. Jolanta Szemień, mgr Urszula Polit,

mgr Stanisław Jasiak

Kooperacyjne gromadzenie danych i ekonomizacja organizacji współdziałających zespołów badawczych (na przykładzie badań medycznych)

dr inż. Elżbieta Kukła

Wybrane zagadnienia działalności bibliotek medycznych

dr Edward Pigoń

Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB

mgr Ewa Nowaczyk

Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym

dr inż. Mariusz Kąkolewicz

Tworzenie informacji w postaci elektronicznej w edukacji nowego społeczeństwa dr Jerzy Bartoszek, dr inż. Grażyna Brzykcy, prof. dr hab. Zbigniew Kierzkowski

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych - projekt

mgr Lidia Derfert-Wolf, mgr inż. Włodzimierz Kotłowski

Odzyskiwanie informacji o reakcjach chemicznych z baz danych

dr inż. Grażyna Nowak

Komputerowy system gromadzenia i przetwarzania informacji bibliograficznej z zakresu medycyny pracy

mgr inż. Jolanta Przyłuska, doc. dr hab. Sławomir Czerczak

Graficzna prezentacja interfejsu w systemie Windows dla danych CDS/ISIS

mgr Zygmunt Dobosz

Wybrane problemy wyszukiwania informacji w sieci Internet

mgr inż. Radosław P. Katarzyniak, mgr Przemysław R. Kazienko,

dr inż. Janusz F. Sobecki

Internetowe systemy informacyjno- biblioteczne i możliwości ich wykorzystania

w bibliotekach naukowych

mgr Iwona Socik, mgr Anna Tonakiewicz

Internet jako źródło informacji biznesowej

mgr Sabina Barbara Arcisz

Dostosowanie programów kształcenia użytkowników informacji elektronicznej

do wymagań Unii Europejskiej. Część pierwsza.

dr Hanna Batorowska

Problemy zarządzania informacją

dr Katarzyna Materska

Przed otwarciem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)
mgr Maria Śliwińska

Informacja naukowa w nowym programie studiów bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

Uczestnicy IV FORUM INT '97