PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ
PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION

 

KWARTALNIK - QUARTERLY

ISSN 1230 5529

Adres Redakcji - Address:

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 KATOWICE

Od 1993 roku Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej wydaje kwartalnik naukowy pt. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", który jest czasopismem obejmującym swym zakresem dziedzinę informacji naukowej (informatologii) i obszarów pokrewnych. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy (w aspekcie interdyscyplinarnym) stanowiące przedmiot zainteresowania środowiska twórców i użytkowników informacji. Czasopismo publikuje artykuły problemowe, komunikaty, recenzje oraz sprawozdania. Artykuły publikowane są w języku polskim z polskim i angielskim abstraktem. W wybranych numerach czasopisma zamieszczane są także artykuły w języku angielskim.

Od 2018 roku kwartalnik naukowy "PTINT" ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej, a kolejne numery publikowane są na stronie ptin.org.pl

Każdy tekst naukowy zgłaszany do publikacji w kwartalniku naukowym "PTINT", musi spełniać wszystkie warunki stawiane opracowaniom naukowym publikowanym po raz pierwszy, a w szczególności:

Każdy tekst nadesłany do redakcji Praktyki i Teorii Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) jest recenzowany zgodnie z zasadami double-blind review process tj. autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Artykuły wstępnie zakwalifikowane przez redakcję do druku są następnie poddawane recenzji zewnętrznej na podstawie formularza [Formularz recenzji] [Review form]
Przy ocenie tekstu brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność charakteru naukowego pracy z profilem czasopisma, oryginalność prezentowanych wyników, reprezentatywność załączonej literatury przedmiotu, poprawność językowa i terminologiczna. W związku z procesem recenzyjnym przewidywany czas na decyzję o publikacji wynosi co najmniej 4 miesiące. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji zewnętrznej i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego kwartalnika PTINT. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Starsze numery PTINT w formie zdigitalizowanej są dostępne w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej.

"PTINT" znajduje się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 8 punktów.

 

Ochrona przed ghostwriting i guest authorship

Redakcja czasopisma naukowego "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (PTINT) przestrzega i realizuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zjawiska ghostwriting i guest authorship. https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z tym:

 • Redakcja czasopisma Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej dbając o wysoki poziom merytoryczny, respektując zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do ochrony przed ghostwriting i guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, zwraca się do Autorów o przestrzeganie najwyższych standardów prezentowania rezultatów swojej pracy.
 • Redakcja jest zobowiązana wymagać od Autora publikacji pełnej, rzetelnej informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (w przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora należy podać informacje o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie pracy, z zaznaczeniem ich afiliacji oraz ich udziału w przygotowaniu badań, koncepcji, założeń, metod, zbieraniu danych, realizacji badań, interpretacji wyników, opracowaniu tekstu itp.).
 • Autorzy mają obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowych oraz innych podmiotów (financial disclosure). Odpowiedzialność za podane informacje ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji.
 • Redakcja zobowiązuje się dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 • Każdy Autor, który przesyła pracę do publikacji w kwartalniku "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" każdorazowo jest zobowiązany do złożenia Redakcji oświadczenia PTINT-Oświadczenie Autora] w sprawie ghostwriting i guest authorship.

  PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION

   

  Since 1993, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej [Polish Society for Scholarly Information has published a quarterly entitled Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej (PTINT) [Scholarly and Technical Information in Theory and Practice], dealing with information science and related issues. Discussed in the journal are the most important and topical theoretical and practical problems (approached from an interdisciplinary perspective) being of interest to authors and users of information. The journal features monographic papers, notices, reviews, and reports. The materials are published in Polish and accompanied by abstracts in Polish and English. Selected volumes contain also papers in English.

  Every academic paper submitted for publication in "PTINT" quarterly must comply with all requirements set for academic papers published for the first time; in particular:

  Every paper submitted to the editors of "PTINT" is subject to double-blind review process where neither authors nor reviewers know their respective identities. Papers pre-selected for publishing are subsequently subject to external review, according to the special form [Review form]

  The review is based on the following criteria: consistence of the paper's subject-matter with the thematic profile of the journal, originality of the conclusions presented, representativeness of the reference list enclosed, adequateness of language and terminology. Due to the review process, the estimated period of waiting for the decision about publication is not less than four months. Non-academic papers are not subject to external review and the decision about publication is made directly by the Chief Editor. The editors reserve the right to shorten the texts and to introduce changes consulted with the author.

  Digitalized older PTINT volumes are available from the Library Science Digital Library.

  PTINT is entered in the list of academic journals, kept by the Minister of Science and Higher Education for the purpose of assessment of academic entities, and is awarded 8 points.     

  SPISY TREŚCI
             

  2000: 1, 2,3, 4
  2001: 1-2, 3,4
  2002: 1, 2,3-4
  2003: 1, 2-3,4
  2004: 1, 2,3-4
  2005: 1, 2,3, 4
  2006: 1, 2,3, 4
  2007: 1, 2,3-4
  2008: 1, 2,3,4
  2009: 1-2,3,4
  2010: 1, 2,3,4
  2011: 1-2, 3, 4
  2012: 1, 2, 3-4
  2013: 1-2, 3, 4
  2014: 1, 2-3, 4
  2015: 1, 2-3, 4
  2016: 1, 2-3, 4
  2017: 1-2, 3-4
  2018: 1, 2
  2019: 1               

  PEŁNE TEKSTY - FULL TEXTS
             

  2009: 1-2,3,4
  2010: 1,2,3, 4
  2011: 1-2,3,4
  2012: 1,2,3-4
  2013: 1-2,3, 4
  2014: 1,2-3, 4
  2015: 1, 2-3, 4
  2016: 1, 2-3, 4
  2017: 1-2, 3-4
  2018: 1, 2
  2019: 1  

   

  RADA NAUKOWA - ADVISORY BOARD

  Professor Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István University, Jászberény, Hungary
  Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
  Prof. dr hab. Wiesław Babik - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Dr Renata Frączek - Uniwersytet Śląski, Katowice
  Dr inż. Henryk Szarski - Politechnika Wrocławska
  Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ - Komitet Naukoznawstwa PAN 
  Prof. dr hab. Barbara Sosiśska-Kalata - Uniwersytet Warszawski
  Dr hab. Diana Pietruch-Reizes- Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Dr hab. Anna Sitarska, prof. UJ
  Dr Paloma Korycińska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków


  ZESPÓŁ RECENZENTÓW - TEAM OF REVIEWERS

  prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński
  dr hab., prof. UP Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  dr Sabina Cisek, Uniwersytet Jagielloński
  dr hab. Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski
  dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski
  dr hab., prof. UMK Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
  dr hab., prof. UAM Mirosław Górny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  dr Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Uniwersytet Wrocławski
  dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski
  prof. Dr. Habil. Tibor Koltay - Szent István Universityy, Jászberény, Hungary
  prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě
  dr hab., prof. UKSW Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska
  dr hab. Marek Nahotko, Uniwersytet Jagielloński
  dr hab., prof. UMCS Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  prof. dr hab. Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
  dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński
  dr hab. Remigiusz Sapa, Uniwersytet Jagielloński
  dr Stanisław Skórka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, Uniwersytet Warszawski
  dr hab. Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  dr hab. Piotr Tafiłowski, Uniwersytet Warszawski
  prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

   

  WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW - INFORMATION FOR AUTHORS

  Redakcja prosi Autorów o przestrzeganie zasad przygotowania tekstu do publikacji.
  1. Teksty powinny być napisane w programie Word - zapisane w formacie .doc lub .rtf.
  2. Artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (do 20 stron : czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia).
  3. Do każdego artykułu należy dołączyć tytuł przetłumaczony na język angielski oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy proszeni są również o dołączenie do 5 słów kluczowych w wersji polskiej i angielskiej.
  4. Artykuł powinien być uzupełniony danymi o Autorze (tzn. tytuł naukowy, miejsce pracy, adres miejsca pracy, numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy).
  5. Tekst artykułu powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały i podrozdziały.
  6. Materiały ilustracyjne takie jak tabele, wykresy, rysunki powinny być dołączone na osobnych stronach. Tabele, wykresy i rysunki powinny być ponumerowane oraz zatytułowane.
  7. Autorzy proszeni są o stosowanie przypisów dolnych wyjaśniających - ponumerowanych cyframi arabskimi. Redakcja zaleca zastępowanie przypisów bibliograficznych odsyłaczami do pozycji bibliografii załącznikowej (w nawiasach kwadratowych, z podaniem numeru stron, np. [5, s.24]).
  Zasady redagowania literatury cytowanej - References
  1. Do każdego artykułu należy dołączyć literaturę cytowaną. Opisy bibliograficzne należy szeregować alfabetycznie (wg nazwisk autorów), numery opisów należy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Prace zbiorowe należy umieszczać pod pierwszym wyrazem tytułu.
  2.  


   Koniec strony